Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018 en is in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR) /  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wanneer en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder wij deze informatie kunnen delen met anderen en hoe wij deze informatie beveiligen. U kunt deze privacyverklaring ook downloaden.

 

Wie zijn wij?
De Rooij Unlimited is gespecialiseerd in marketing & communicatie advies. Wij zijn gevestigd in Alkmaar en zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar ingeschreven onder nummer 61647195. 

 

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten
 • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze website
 • Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen of sociale netwerken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer wij persoonlijke informatie van u verzamelen via websites waar wij ons hebben geabonneerd en u bewust en vrijwillig uw gegevens heeft achtergelaten.

 

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u bij De Rooij Unlimited hebt ingevuld. 
 • De gevraagde marketingcommunicatie te sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van onze diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • De Rooij Unlimited verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • De uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is gediend.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
De Rooij Unlimited verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Door u verstrekte informatie en documenten 


Hoelang bewaren wij persoonlijke gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Persoonsgegevens worden verwijderd op vraag van de betreffende persoon.


Delen van persoonsgegevens met derden
De Rooij Unlimited zal uw persoonsgegevens nooit met derden delen.


Rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Rooij Unlimited en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sacha@derooijunlimited.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Rooij Unlimited neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sacha@derooijunlimited.com.

 

Het gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de navigatie op onze website. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser zoals het browsertype en de browsertaal, Internet Protocol-adres (IP-adres) en de uitgevoerde acties op de website www.derooijunlimited.com. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website efficiënter te laten functioneren.

 

Wijziging van deze privacyverklaring
De Rooij Unlimited behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. 

Unlimited Recruitment

Steijnstraat 6

1814 DC Alkmaar

T: 06 15 08 28 26

E: sacha@unlimitedrecruitment.com

Bedrijfsgegevens

Unlimited Recruitment is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel in Alkmaar: 61647195

BTW nummer: NL184498272B01

Bankrekening: IBAN NL02 RABO 0192 3629 17